previous next


Utah penstemon, Grand Staircase Escalante National Monument