previous next


White-bellied Sea Eagle, Gaya Island