previous next


White-necked Puffbird, Crooked Tree Wildlife Sanctuary