previous next


Tentacled stinkhorn, Westland Tai Poutini National Park