previous next


White Heron (Great Egret), Okarito Lagoon