previous next


Mormon metalmark, Aguirre Springs, Organ Mountain-Desert Peak NM, NM