previous next


Desert yellow fleabane, blue flax, stone house