previous next


Manu Poison Frog (Ameerega macero), Amazonia Lodge