previous next


Latticed stinkhorn (Clathrus ruber), Amazonia Lodge